Jasmine Telecom Systems PCL
เสาร์, เมษายน 04, 2563
   
Text Size
Eng

โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท

          JTS ร่วมสร้างโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เนตความเร็วสูง สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ชนบทของจังหวัดเชียงรายจำนวน 21 โรงเรียน โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่าย

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 JTS ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมกันแถลงข่าว โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท  Pilot  Tele-Center for Rural Area Education and Development  ณ ห้องประชุมเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ นายธีรศักดิ์  จีรอัศวพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว   สำหรับโครงการ กิจการค้าร่วม The Consortium of Jasmine Telecom Systems, TT&T Subscriber Services and Triple T Broadband จะร่วมกันออกแบบ นำเข้า และติดตั้งวางระบบอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงไวแม็กซ์ (WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access) รวมถึงการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย

 

Partners

3BB Triple T Broadband Jasmine Jastel Network Acumen Aces Regional Services Co.,Ltd Jasmine Internet Co.,Ltd. Premium Asset TL Center Cloud Computing Solutions Co.,Ltd
Restore Default Settings