Jasmine Telecom Systems PCL
พฤหัสบดี, มิถุนายน 21, 2561
   
Text Size
Eng

JTS พร้อมเปิดบริการโทรศัพท์สาธารณะชนบทระบบ “USO”

Image

นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์ (คนที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ JTS ร่วมกับ ศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ประพิณมงคลการ (คนที่ 3 จากซ้าย) กรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เปิดตัวบริการโทรศัพท์สาธารณะชนบท ณ บ้านโนนเจริญ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องด้านการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึง (Universal Service Obligation) ที่พร้อมรองรับการให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตพื้นฐาน

 

   

กิจกรรมเพื่อสื่งแวดล้อม

Image

คณะผู้บริหารและพนักงาน JTS ช่วยลดภาวะโลกร้อน ร่วมมือร่วมใจกันปลูกป่าชายเลนจำนวน 500 ต้น ณ ตำบลคลองโคน สมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2552 บริษัท JTS ขอมีส่วนร่วมสนับสนุนและอนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่งอกออกไปในทะเล อันเกิดจากการพัดพาตะกอนดินเข้ามาทับถมด้วยลมทะเล ซึ่งพื้นที่นี้รัฐบาลได้กันไว้ไม่ให้ประชาชนเข้าไปบุกรุก บนเนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ เพื่อตอบสนองต่อพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถที่ทรงรณรงค์ให้มีการรักษาป่าชายเลนเป็นพื้นที่ขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และรักษาสิ่งแวดล้อม

   

โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท

          JTS ร่วมสร้างโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเครื่อข่ายอินเทอร์เนตความเร็วสูง สู่โรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ชนบทของจังหวัดเชียงรายจำนวน 21 โรงเรียน โดยมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่าย

          เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2551 JTS ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ร่วมกันแถลงข่าว โครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษาและพัฒนาชนบท  Pilot  Tele-Center for Rural Area Education and Development  ณ ห้องประชุมเชียงแสน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ นายธีรศักดิ์  จีรอัศวพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว   สำหรับโครงการ กิจการค้าร่วม The Consortium of Jasmine Telecom Systems, TT&T Subscriber Services and Triple T Broadband จะร่วมกันออกแบบ นำเข้า และติดตั้งวางระบบอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงไวแม็กซ์ (WiMAX: Worldwide Interoperability for Microwave Access) รวมถึงการบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วย

 

   

หน้า 2 จาก 3

Partners

3BB Triple T Broadband Jasmine Jastel Network Acumen Aces Regional Services Co.,Ltd Jasmine Internet Co.,Ltd. Premium Asset TL Center Cloud Computing Solutions Co.,Ltd
Restore Default Settings