Jasmine Telecom Systems PCL
พฤหัสบดี, สิงหาคม 05, 2564
   
Text Size
Eng

ประวัติและความเป็นมา

ImageImageImage

  • 4 พฤษภาคม 2550 จัดสรร ESOP Shares จำนวนรวม 1.00 ล้านหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน
  • 25 เมษายน 2550 ประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลังของปี 2549 อีก 0.17 บาท ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมด จำนวน 701 ล้านหุ้น รวมเป็นจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้นในปี 2549 อัตราหุ้นละ 0.30 บาท ต่อหุ้น
  • 3 พฤศจิกายน 2549 จัดสรร ESOP Shares และ ESOP Warrants จำนวนรวม 21.25 ล้านหุ้น ให้แก่กรรมการและพนักงาน
  • 18 กันยายน 2549 เสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 175 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3.20 บาท
  • 15 กันยายน 2549 ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมหุ้น IPO จำนวน 700 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ต่อหุ้น
  • 20 มิถุนายน 2549 ลงนามในสัญญา Broadband Services Project กับ TT&T และ 3T2B มูลค่าโครงการประมาณ 1,500 ล้านบาท
  • 11 ตุลาคม 2548 บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของสยามเทลเทค จำนวน 528,365 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.07 ของหุ้นทั้งหมด จากจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ในราคาหุ้นละ 155.87 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 82.36 ล้านบาท ซึ่งราคาหุ้นดังกล่าวเป็นมูลค่าหุ้นตามบัญชี ของสยามเทลเทค ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 นำมาปรับปรุงด้วยรายการเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการของสยามเทลเทค ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2548 เพื่อให้บริษัทมีโครงสร้างทางธุรกิจที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางในการ บริหารงานที่โปร่งใส ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม 2548 บริษัทได้ซื้อหุ้นสยามเทลเทคเพิ่มเติมจำนวน 9,899 หุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย ในราคาหุ้นละ 155.87 บาท ทำให้ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นสามัญของสยามเทลเทคคิดเป็นร้อยละ 97.87 ของหุ้นทั้งหมด**
  • 15 ธันวาคม 2547 บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุน จำนวน 125.00 ล้านหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท (ซึ่งขณะนั้น พิจารณาจากมูลค่าตามบัญชีของบริษัท ณ 30 มิถุนายน 2547 และ 30 กันยายน 2547 ซึ่งเท่ากับ 1.43 บาทต่อหุ้น และ 1.54 บาทต่อหุ้น ตามลำดับ) วัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อใช้ในการลงทุนโครงการโทรศัพท์ สาธารณะ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประมูลและดำเนินโครงการ CDMA กับ กสท. ในเวลานั้น โดยบริษัทได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ กองทุน Knight Thai Technology Fund ซึ่งเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการลงทุนในตราสารทุนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย ครอบคลุมถึงการลงทุนในหุ้นสามัญก่อนการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (Pre-IPO) และการเสนอขายต่อประชาชนครั้งแรก (IPO ) ในประเทศไทย โดยกองทุน Knight Thai Technology Fund เน้นการลงทุนระยะยาวในตราสารทุนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งบริหารโดย Knight Asset Management Limited ทั้งนี้ กองทุน Knight Thai Technology Fund ถือเป็นนักลงทุนประเภท Financial Investor ที่มีวัตถุประสงค์การลงทุนในรูปของผลตอบแทนจากกำไรจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น (Capital gain) และไม่มีความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการบริหารหรือส่งตัวแทนเป็นกรรมการใน บริษัทแต่อย่างใด
  • 5 พฤศจิกายน 2547 บริษัทได้ออกหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า ในสัดส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ ส่งผลให้บริษัทมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็น 400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 400 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
  • 20 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัทได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยเปลี่ยนชื่อจากเดิมเป็น บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด ( มหาชน) โดยได้ลดมูลค่าที่ตราไว้จาก 100 บาทต่อหุ้น เหลือ 1 บาทต่อหุ้น
  • 15 มกราคม 2547 บริษัทได้ลงนามในสัญญาให้เช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะกับ ทีโอที อีกเป็นจำนวนไม่เกิน 20,000 เครื่อง โดยแบ่งเป็น 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาให้เช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่นครหลวงและภาคตะวันออกเฉียง เหนือจำนวนไม่เกิน 10,000 เครื่อง และสัญญาให้เช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่นครหลวงและภาคใต้ จำนวนไม่เกิน 10,000 เครื่อง แต่ละสัญญาจะมีระยะเวลาการเช่า 10 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 15 มกราคม 2557
  • 31 มกราคม 2544 บริษัทได้ลงนามในสัญญาให้เช่าเครื่องโทรศัพท์สาธารณะกับ ทศท. (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น ? ทีโอที? ) โดยบริษัทจะเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเครื่องโทรศัพท์สาธารณะจำนวนไม่เกิน 10,000 เครื่อง ในเขตพื้นที่ภาคกลางและนครหลวง ระยะเวลาการเช่า 10 ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2554
  • 30 พฤศจิกายน 2538 บริษัทได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องมือวัดกับ Anritsu Group ซึ่งประกอบด้วย Anritsu Corporation, Anritsu Company และ Anritsu Limited ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องมือวัดด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น
  • 21 เมษายน 2538 จดทะเบียนบริษัทด้วยทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว 100,000,000 บาทจำกัด โดย จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เพื่อวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบงานวิศวกรรม ติดตั้งและทดสอบระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) รวมทั้งจัดจำหน่ายอุปกรณ์ของระบบดังกล่าว

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 56-1

 

 

 

Partners

3BB Triple T Broadband Jasmine Jastel Network Acumen Aces Regional Services Co.,Ltd Jasmine Internet Co.,Ltd. Premium Asset TL Center Cloud Computing Solutions Co.,Ltd
Restore Default Settings