Jasmine Telecom Systems PCL
Saturday, June 06, 2020
   
Text Size
ไทย

สินค้าและบริการ

There are no translations available.

Products & Services บมจ. จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร (System Integrator) พร้อมทั้งให้บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการโทรคมนาคมในด้านต่างๆ และทำธุรกิจบริการเกี่ยวกับการจัดให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) รวมทั้งการขยายธุรกิจด้าน การให้บริการเช่าใช้ระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ (Hosted Contact Center) ในชื่อการค้า “EasyConnect” ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง  มีรายละเอียดของลักษณะการประกอบธุรกิจแต่ละประเภท ดังต่อไปนี้

ธุรกิจจัดหา ออกแบบ และวางระบบสื่อสารโทรคมนาคม

บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม พร้อมการให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) ให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ("ทีโอที")  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ("กสท.") การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ("กฟภ.") การไฟฟ้านครหลวง ("กฟน.") สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("กสทช.") การรถไฟแห่งประเทศไทย ("รฟท.") ธนาคารออมสิน ("ออมสิน") TTTBB และ JasTel รวมทั้งงานโครงการจ้างปรับปรุงสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในอาคาร (In-Building Antenna Systems) ได้แก่ บริษัทในกลุ่มแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ("เอไอเอส") ช่องทางการจำหน่ายหลักของธุรกิจงานโครงการมี 2 ช่องทาง ได้แก่ การเข้าร่วมประมูลโครงการเพื่อเป็นผู้รับจ้างเหมาวางระบบสื่อสารและโทรคมนาคมให้แก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และการ Sub Contract งานโครงการ นอกจากนี้ บริษัทมีผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง เพื่อสนับสนุนงานในธุรกิจโครงการ ได้แก่

การจัดหา ออกแบบและวางระบบ ในด้านรักษาความปลอดภัย ต่างๆ อาทิเช่น ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ระบบควบคุมการเข้า-ออก (Access Control System) ระบบป้องกันการบุกรุก (Intrusion Prevention System) ระบบป้องกันอัคคีภัย (Fire Alarm System) เป็นต้น


ธุรกิจบริการโทรคมนาคม

เป็นบริการที่มีกระบวนการดำเนินงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนเนื้องานที่มิใช่ธุรกิจหลักของลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดูแลโครงการให้สามารถดำเนินการ (Operation) ต่อไปได้ พร้อมทั้งบำรุงรักษา (Maintenance) ทั้งในเชิงป้องกันและเมื่อเกิดเหตุเสีย โครงการที่บริษัทดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปี 2557 ได้แก่ การให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation : USO) ของ TTTBB และ JasTel นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำเนินการให้บริการอื่นๆ อีกได้แก่

การให้บริการเช่าใช้ระบบคอนแทค เซ็นเตอร์ (Hosted Contact Center) ในชื่อการค้า “EasyConnect” โดยอาศัยความสามารถ ประสบการณ์ของบุคลากรในการพัฒนาระบบดังกล่าวขึ้นเอง กลุ่มเป้าหมายของบริการดังกล่าวคือ ลูกค้าหรือองค์กรที่ต้องการมีศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) สำหรับงานขาย งานบริการหลังการขาย ซึ่งการเช่าใช้บริการ Contact Center จะช่วยให้ลดต้นทุนการลงทุนระบบ Contact Center แก่ลูกค้า รูปแบบบริการจะเชื่อมต่อกับชุด PC และหูฟังจากบริษัทของลูกค้าผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมายังระบบหลักที่ศูนย์กลาง (Host) ช่วยให้สามารถให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

 

ธุรกิจจัดหา ออกแบบและวางระบบคอมพิวเตอร์ และธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง

ดำเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงาน (Application Software) และให้บริการด้านบำรุงรักษาแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน และการดำเนินธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง

การดำเนินธุรกิจ คลาวด์ คอมพิวติ้ง เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจที่ต้องการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีทางเลือกในการเช่าใช้ฮาร์แวร์ และซอฟต์แวร์ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่อาจจะมีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณในการลงทุน ธุรกิจคลาวด์ คอมพิวติ้ง จะแบ่งการให้บริการออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1 การให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ (Infrastructure-as-a-Service)
2 การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service)

 

Partners

3BB Triple T Broadband Jasmine Jastel Network Acumen Aces Regional Services Co.,Ltd Jasmine Internet Co.,Ltd. Premium Asset TL Center Cloud Computing Solutions Co.,Ltd
Restore Default Settings